Lịch sử hình thành và phát triển

– Khoa Điện tiền thân là khoa Điện tử – tin học, Máy và thiết bị Hóa chất- Hóa dầu được thành lập năm 2001 trên cơ sở đổi tên khoa Máy và thiết bị Hóa chất –Hóa dầu.
– Năm 2002 khoa Điện kỹ thuật & Công nghệ thông tin được thành lập trên cơ sở tách từ khoa Điện tử – tin học, máy và thiết bị Hóa chất- Hóa dầu;
– Năm 2006 khoa Điện được thành lập trên cơ sở tách ra từ khoa Điệnkỹ thuật & Công nghệ thông tin.
– Năm 2011, thành lập trường Đại học Công nghiệp Việt trì trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Hóa chất, Khoa Cơ –Điện được thành lập trên cơ sở hai khoa: Khoa Cơ khí và Khoa điện;
– Năm 2013 Khoa Điện được tái lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Cơ- Điện.