Các chứng chỉ được cấp sau khi tốt nghiệp

* Các chứng chỉ được cấp sau khi tốt nghiệp:

+ Tiếng anh TOEIC 350

+ Tin học ứng dụng A và B

+ Auto CAD

+ CAD/CAM/CNC

+ Công nghệ hàn hiện đại