MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực nghành cơ khí cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước tập thể và ban lãnh đạo khoa Cơ Khí đặt ra các chiến lược phát triển đào tạo đến năm 2020, bao gồm:

  1. Đào tạo phải gắn với thực tế, học phải đi đôi với thực hành.
  2. Đầu tư trang thiết bị dạy học, hệ thống các phòng thí nghiệm, thực hành và nghiên cứu khoa học hiện đại đạt chuẩn quốc tế.
  3. Gắn liền đào tạo với nghiên cứu khoa học
  4. Xây dựng đội ngũ giáo viên trình độ cao (năm 2016 giảng viên trình độ Thạc sĩ đạt 100%, đến năm 2020, hơn 1/2 giảng viên có trình độ Tiến sĩ),
  5. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, trang bị  kỹ năng mềm cho sinh viên trước khi ra trường.

6-Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học