Thông báo tuyển dụng từ Tổng cục công nghiệp quốc phòng công ty TNHH MTV 95